Strona główna

Salon Ekoinnowacji

Salon Ekoinnowacji stanowił przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!” koordynowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czterodniowy Salon Ekoinnowacji odbył się w dniach 14-17 października 2014 roku na terenie Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO i stanowił miejsce wymiany doświadczeń w zakresie ekoinnowacji pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi i proinnowacyjnymi oraz przedstawicielami administracji rządowej.

W ramach Salonu Ekoinnowacji odbyła się dwudniowa konferencja (16-17 października) obejmująca wykłady na temat ekoinnowacyjności w Polsce i Unii Europejskiej, pozycji Polski w rankingach innowacyjności, a także obecności ekoinnowacji w edukacji oraz praktyce gospodarczej.

Dodatkowo w ramach Salonu Ekoinnowacji zaprezentowano 20 zabudowanych stoisk wystawienniczych o powierzchni 12 m2, które były eksponowane podczas wszystkich dni trwania Salonu. Na stoiskach zaprezentowane zostały przykłady dobrych praktyk w zakresie działalności proekoinnowacyjnej podejmowanej przez przedsiębiorstwa oraz instytuty badawcze, wyłonione wcześniej przez Kapitułę projektu „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem” (czytaj więcej tutaj).

Przyznanie zgłoszeniodawcom stoisk wystawienniczych nastąpiło w ramach pomocy de minimis (czytaj więcej tutaj). Podmioty zainteresowane uzyskaniem stoiska wystawienniczego wypełniały formularz zgłoszeniowy wspólny dla wszystkich uczestników Salonu Ekoinnowacji, a w nim dodatkowo zawierały opis swojej działalności ekoinnowacyjnej oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy de minimis zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Program konferencji Salonu Ekoinnowacji (czytaj więcej tutaj).

UEP EKO NFOŚiGW

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Za zawartość merytoryczną odpowiada Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu