Prelegenci

Anna Czaplicka

Pracownik naukowo – dydaktyczny Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Jest autorem i współautorem ponad 40 prac naukowych przede wszystkim z zakresu badania jakości środowiska wodnego i 18 wystąpień na konferencjach naukowych. Pracowała w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie w zespole zajmującym się oceną oddziaływania różnych inwestycji na środowisko. Uczestniczyła w kursie z zakresu ochrony środowiska wodnego w Aalborg Universitet Esbjerg (Dania). Odbyła staż naukowy z zakresu badania środowiska wodnego w Instytucie Forela Uniwersytetu Genewskiego. Wraz z zespołem z Politechniki Krakowskiej prowadziła badania wód, osadów i kumulacji chromu w organizmach wodnych znajdujących się w dorzeczu Zbiornika Czorsztyńskiego.

Studiowała na dwóch Wydziałach Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - Geologiczno-Poszukiwawczym (specjalność: Geologia złóż soli i surowców chemicznych) oraz Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (specjalność: Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych). Posiada tytuł doktora nauk technicznych nadany decyzją uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.

Zenon Foltynowicz

Prof. dr hab. Zenon Foltynowicz jest członkiem szeregu towarzystw naukowych (m.in. PTT, PTCh, IGWT, SETAC), komitetów naukowych czasopism (m.in. Sustainability, Logistyka odzysku, Nauki Inżynierskie i Technologie. Viceprezydent SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry) Central-East Europe Branch na kadencję 2004-2009. W ramach Komisji Europejskiej: w latach 2009-2013 członek Strategic Advisory Board Programu Ramowego CIP (Competitiveness and Innovation Program) oraz od 2012 expert for ETV (Environmental Technology Verification) Technical Groups. Odbył staże naukowe w wielu zagranicznych ośrodkach naukowych jako postdok a ostatnio (2012) uczestniczył w programie "Innovation and Enterpreneurship" w Standford University (Standford Center for Professional Development) w ramach programu "Top500 Innovators", wspieranego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Specjalizuje się w ekologii produktów, gospodarce odpadami, recyklingu tworzyw sztucznych, nowych materiałach dla opakowalnictwa, analizie cyklu życia LCA, nanomateriałach, ekoinnowacjach. Opublikował ponad 120 artykułów naukowych w renomowanych czasopismach i ok. 180 komunikatów konferencyjnych, jest autorem 32 patentów. Wypromował 11 doktorów. Profesor nauk ekonomicznych, doktor habilitowany nauk chemicznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W latach 1999-2005 był prodziekanem, a od 2005 do 2012 dziekanem Wydziału Towaroznawstwa UEP. W latach 2005 – 2011 pełnił też funkcję kierownika Katedry Ekologii Produktów.

Jarosław Klonowski

Ekspert w zakresie transformacji niskoemisyjnej oraz zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Współautor projektu Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej w części dotyczącej wzorców zrównoważonej produkcji i konsumpcji, rozwoju transportu niskoemisyjnego oraz odpowiedzialny za stworzenie struktury logicznej programu. Współautor zapisów Programu Rozwoju Przedsiębiorstw w zakresie promocji wzorców zrównoważanej produkcji. Przedstawiciel Polski w Komitecie Sterującym dla opracowania jednolitej, europejskiej metodyki pomiaru efektywności środowiskowej. Punkt kontaktowy Polski dla platformy programów na rzecz promocji zrównoważonej produkcji i konsumpcji (10 YFP on SCP). Pełni rolę Krajowego Centrum Referencyjnego ds. gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby i środowiska (dawne centrum referencyjne ds. zrównoważonej produkcji i konsumpcji) w ramach sieci EIONET (Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska). Współuczestniczył w procesie tworzenia celów zrównoważonego rozwoju w ramach agendy rozwojowej ONZ po 2015 roku. Koordynator grupy roboczej ds. Zrównoważonej Produkcji i Konsumpcji w ramach Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw oraz Wizji Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050. Pracownik Ministerstwa Gospodarki. Wcześniej pracownik Ministerstwa Środowiska, odpowiedzialny za realizację badań ewaluacyjnych w obszarze ochrony środowiska oraz efektywności projektów środowiskowych.

Cezary Kochalski

Dr hab. , profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kierownik Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Autor ok. 100 publikacji naukowych.

Ekspert w zakresie analizy finansowej i controllingu.

Koordynator projektu "Green Controlling and Finance” – innowacyjny program studiów podyplomowych.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Stirling University (UK).Stypendysta Know-How Fund.

Małgorzata Koszewska

Dr Małgorzata Koszewska jest adiunktem w Katedrze Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej oraz Kolegium Towaroznawstwa Politechniki Łódzkiej. Jako absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, stopień doktora nauk technicznych otrzymała na Wydziale Inżynierii i Marketingu Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. Obecnie jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień związanych z: analizą zachowań konsumentów, zrównoważonym rozwojem, eko-innowacjami, znakowaniem ekologicznym, metodami konsumenckiej i instrumentalnej oceny jakości. Specjalizuje się w analizach rynku tekstylno-odzieżowego. Była kierownikiem oraz realizatorem wielu projektów z zakresu zrównoważonej produkcji i konsumpcji m.in.: kierownikiem projektu badawczo-edukacyjnego „Ekologia Tekstyliów – Zrównoważony Rozwój w IKEA” oraz projektu naukowego „Społeczna odpowiedzialność biznesu a zachowania nabywcze konsumentów”; ekspertem oraz członkiem zespołu d.s. komercjalizacji projektu kluczowego: „Biodegradowalne wyroby włókniste”; ekspertem w obszarze tematycznym „Foster eco-innovation and social responsibility in the T&C industry” w projekcie europejskim PLUSTEX. Obecnie jest koordynatorem międzynarodowego projektu “Visegrad Strategic Grant - Prospects of the Visegradcooperation in promoting a sustainable consumption and production models”. Jest członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma indeksowanego w JCR “Autex Resarch Journal “ oraz recenzentem w czasopismach międzynarodowych takich jak: "International Journal of Consumer Studies”; „International Business Research”; "Journal of Global Marketing”; “SAGE Open”; „SpringerPlus”” Fibres& Textiles in Eastern Europe". Od 2015 roku jest wiceprezesem Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego. Autorka licznych artykułów, w tym 6 opublikowanych w czasopismach międzynarodowych posiadających IF, autorem 9 rozdziałów w monografiach i książkach o zasięgu międzynarodowym. Kilkukrotnie otrzymała nagrody JM Rektora PŁ za działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą, a w roku 2015 nagrodzona została Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Małgorzata Kryłów

Adiunkt na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, Kierownik Laboratorium Katedry Technologii Środowiskowych. Autorka kilkudziesięciu prac opublikowanych oraz szeregu prac nie publikowanych z zakresu: mikrozanieczyszczeń organicznych w wodzie, ściekach oraz osadach, technologii oczyszczania wody i ścieków oraz przeróbki osadów. Uczestniczy również w doradztwie dotyczącym eksploatacji oczyszczalni ścieków przemysłowych. Przygotowała i prowadzi ćwiczeń projektowych, laboratoria i wykłady z zakresu chemii środowiska, technologii oczyszczania wody i ścieków.

Absolwentka Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Absolwentka Studium Doktoranckiego na Wydziale Inżynierii Środowiska, obroniona praca doktorską na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej.

Certyfikat Project Managera w Systemie IPMA (D)

Maciej Krzyczkowski

Maciej Krzyczkowski jest głównym specjalistą ds. ekozarządzania w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz ekspertem w zakresie systemów zarządzania środowiskowego oraz ochrony środowiska. Z ramienia Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska odpowiedzialny za system ekozarządzania i audytu (EMAS) w Polsce. Doświadczony audytor i wykładowca, autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom gospodarki odpadami oraz zarządzania ochroną środowiska. Ekspert ds. środowiska przy Global Compact Polska (ONZ). Wiele lat zajmował się doradztwem w zakresie wymagań prawnych ochrony środowiska oraz prowadził audyty środowiskowe i szkolenia. Posiada praktyczne doświadczenie we wdrażaniu i audytowaniu systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) w organizacji.

mgr inż. ochrony środowiska. Absolwent studiów poświęconych ochronie środowiska na SGGW w Warszawie oraz AGH w Krakowie.

Joanna Kulczycka

Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. nadzw. AGH jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 1998 r., a dr hab. w 2012 r. Od 1998 r. pracownik Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskiej Akademii Nauk (kierownik Pracowni Badań Strategicznych), a od 2004 r. pracownik Wydziału Zarządzania AGH (od 2013 r. zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego). Od 2015 r. dyrektor biura Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji. Jest autorem ponad 200 publikacji (artykułów naukowych, monografii i rozdziałów w monografiach). Uczestnik i kierownik wielu krajowych projektów badawczych, szkoleniowych (fundusze strukturalne), opracowań realizowanych dla jednostek samorządu terytorialnego i przemysłu. Organizator sympozjów i konferencji poświęconych tematyce surowców mineralnych i ochronie środowiska. Członek Grupy Doradców Komisji Europejskiej w Programie Horyzont 2020 – Grupa V Działania na rzecz klimatu, środowisko, efektywne wykorzystanie zasobów i surowców.

Alina
Matuszak-Flejszman

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalność zarządzanie środowiskowe, systemowe podejście do zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem.

Ekspert w zakresie systemu ekozarządzania i audytu EMAS oraz systemu zarządzania środowiskowego. Doradca i szkoleniowiec w zakresie systemowego podejścia do zarządzania jakością, środowiskowego i bezpieczeństwem. Audytor wiodący jakości, środowiska i bezpieczeństwa, kwalifikacje weryfikatora systemu EMAS. Członek międzynarodowej organizacji normalizacyjnej ISO/ TC 270 oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Vi-ce prezes Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 oraz Vice prezes Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego. Kierownik i koordynator wielu grantów, m.in. Zielone Światło „Szkolenia i doradztwo dla ekologicznych mokro, małych i średnich przedsiębiorstw”, EFSS Norway Grands „Product & Process Management. Environment 7 Technology in Business”.

Małgorzata
Masłowska-Bandosz

Małgorzata Masłowska-Bandosz kieruje Działem Edukacji Ekologicznej w firmie Abrys. Zajmuje się przygotowywaniem i realizacją kampanii z zakresu edukacji ekologicznej, opracowuje treści do materiałów edukacyjnych (ulotek, plakatów, artykułów prasowych, biuletynów itp.), zleca i nadzoruje prace graficzne oraz produkcje filmowe i radiowe, przygotowuje scenariusze gier terenowych, prowadzi warsztaty kreatywne, organizuje pikniki i festyny ekologiczne, prowadzi prelekcje w szkołach. Odpowiada m.in. za realizację kampanii „Policzmy się z niską emisją”, „Niska emisja – wielka sprawa”, Odpowiedzialne ogrzewanie = czyste powietrze”, a także jest pomysłodawcą i koordynatorem kampanii edukacyjno-informacyjnej na rzecz likwidacji niskiej emisji pn. „Misja-emisja”. Ma doświadczenie redaktorskie – od 2008 r. była zatrudniona na stanowisku redaktora w Dziale Wydawnictw w firmie Abrys (z-ca redaktora naczelnego czasopisma „Ecomanager”). Ukończyła specjalność „Ekologia i Zarządzanie Zasobami Przyrody” na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także grafikę projektową w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

Jolanta Ratajczak

Obecnie pełni funkcję Regionalnej Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu. Absolwentka Politechniki Poznańskiej, magister inżynier w zakresie podstawowych problemów techniki ze specjalnością mechanika stosowana (wibroakustyka). Ukończyła roczny kurs specjalizacji inżynierskiej w zakresie akustyki przemysłowej na Politechnice Wrocławskiej. Jest rzeczoznawcą z zakresu ochrony przed hałasem i wibracjami oraz biegłym z zakresu sporządzania ocen oddziaływania na środowisko i prognoz wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko. Legitymuje się długoletnim stażem pracy w administracji związanej z ochroną środowiska. Pracowała w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu m.in. na stanowisku Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego oraz Zastępcy Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. W latach 2006-2008 Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. W czerwcu 2008 r. odznaczona przez Ministra Środowiska prof. Macieja Nowickiego odznaką honorową za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wojciech Stępniewski

Ekspert d/s energetyki w Projekcie energetycznych narad obywatelskich "Włącz się" na Kociewiu oraz Lubelszczyźnie. Koordynator projektu "Zielona Energia Zmiany Społecznej" Aeris Futuro. Były zastępca Dyrektora Generalnego Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej PIGEO. Kierował przez wiele lat projektem "Klimat i energia", który był częścią globalnego Programu WWF „Przeciwdziałanie Zmianom Klimatu". Wcześniej zajmował się problematyką efektywności energetycznej w ramach Polskiego Projektu Energooszczędnego Oświetlenia PELP. Brał również udział w planowaniu programów zarządzania popytem na energię w firmie energetycznej Northeast Utilities w stanach Connecticut i Massachusetts. Organizował cykl warsztatów poświęconych polityce energetycznej w Europie Centralnej, był współorganizatorem kilku seminariów dla przemysłu na temat Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz prowadził kolejne edycje międzynarodowych konferencji pod patronatem Premiera RP „Forum Odnawialnych Źródeł Energii". Lobbował w Parlamencie Europejskim i Sejmie na rzecz ambitnych rozwiązań gospodarczych i legislacyjnych mających na celu rozwój elektroenergetyki odnawialnej oraz wzrost efektywności jej wykorzystania. W latach 2007-2011 brał udział jako obserwator, w negocjacjach UNFCCC. Członek Klubu Publicystów EKOS.

mgr inż. elektryk o specjalizacji Efektywność Energetyczna, Politechnika Warszawska, Stypendysta Uniwersytetu Yale, New Haven, CT. International Energy Efficiency and Demand Side Management Fellowship.

Jadwiga
Stochel-Cyunel

Założycielka firmy JSC DESIGN, specjalizującej się w projektowaniu zrównoważonej architektury budynków i wnętrz. W swej pracy promuje ekologiczne i energooszczędne rozwiązania w zakresie wzornictwa, technologii budowlanej, wykorzystywanych materiałów oraz korzystnego bilansu energetycznego. Specjalizuje się w projektowaniu energooszczędnych wnętrz biurowych i mieszkalnych tworzonych w oparciu o komputerowe symulacje komfortu użytkowego pomieszczeń.
Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi promującymi energooszczędną architekturę i budownictwo.
Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa.
Stypendystka programu Erasmus for Young Entrepreneurs.
Stypendystka Programu Unijnego Małopolskie Kobiety Biznesu.

Wykształcenie:
Studia Podyplomowe Architektura i Budownictwo Zrównoważone,
Studia magisterskie Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, specjalność: Architektura i urbanistyka. Dyplom RIBA (Royal Institute of British Architects)

Aleksandra Szulczewska-Remi

Dr Aleksandra Szulczewska-Remi - adiunkt w katedrze Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny, Wydziału Zarządzania, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Z wykształcenia biotechnolog. Swoje badania realizowała m. in. dla amerykańskiego FDA, USDA oraz belgijskiego koncernu De Smet Company. Obecnie zajmuje się problematyką innowacji i transferem wiedzy w tym szczególnie finansowania innowacji i wyceny własności intelektualnej. Koordynator i autor wielu projektów dotyczących komercjalizacji wiedzy i technologii, w tym obecnie realizowanego projektu utworzenia spółki celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Stypendystka na Berkeley University, Cornell University, UGA oraz Ghent University. Członek stowarzyszenia Top 500 Innovators.

Tomasz Ściężor
Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, praca doktorska obroniona w 1996 r. na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1996 r. adiunkt na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z dziedziny komputerowych programów użytkowych, algorytmiki i programowania. Jest także administratorem instytutowej sieci Linux i Novell Netware. Od 2003 r. prowadzi badania naukowe z dziedziny problematyki zanieczyszczenia świetlnego. W 1987r. członek trzyosobowej grupy badającej skutki skażenia promieniotwórczego Małopolski długożyciowymi izotopami promieniotwórczymi po awarii w Czernobylu, w latach 1993-1994. Kierownik jednego z zespołów grupy badawczej badającej naturę fizyczną tzw. „Zjawiska Jerzmanowickiego” w styczniu 1993. Od 1994 r. Koordynator na Polskę obserwacji komet, związany z biuletynem International Comet Quarterly, wydawanym przez Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics w Cambridge w Stanach Zjednoczonych. Od 1977 r. członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (PTMA), przez szereg lat pełniący funkcję prezesa Oddziału Krakowskiego tej organizacji. Autor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Od 1992 r. autor ukazującego się co roku „Kalendarza Astronomicznego” a następnie "Almanachu Astronomicznego" wydawanego obecnie przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne. Autor kilku monografii, w tym poświęconej problematyce zanieczyszczenia świetlnego. W 2015 r. przewodniczący Komitetu Organizacyjnego III Ogólnokrajowej Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem. W tym samym roku objął również funkcję kierownika utworzonej z jego inicjatywy Pracowni Monitoringu Zanieczyszczenia Świetlnego na Politechnice Krakowskiej oraz funkcję koordynatora Sekcji Ochrony Ciemnego Nieba PTMA.
Joanna Witczak

Koordynator projektu „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!”. Ekspert z zakresu zarządzania cyklami życia wyrobów, środowiskowej oceny cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment), projektowania dla środowiska DfE (Design for Environment) oraz śladów środowiskowych produktów PEF (Product Environmental Footprint),·śladu węglowego CFP (Carbon Footprint of Product) oraz green marketingu. Uczestniczyła w powołaniu Polskiego Centrum LCA (PCLCA) http://pclca.org/. Przeprowadziła kilkadziesiąt analiz LCA dla firm z branż FMCG, motoryzacyjnej, metalowej, AGD, budowlanej, chemicznej. Prowadzi szkolenia z zakresu LCA, carbon footprint i narzędzi opartych na koncepcji cyklu życia. Brała udział w kampanii społecznej Live Green. Ekspert w projektach krajowych i międzynarodowych (Horyzont 2020, EEA and Norway Grants, Southeast Asia – Europe Pilot Joint Call for Mobility, NCBiR).

Absolwentka Ochrony środowiska na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Towaroznawstwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

UEP EKO NFOŚiGW

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Za zawartość merytoryczną odpowiada Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu